Саксаганський район. КЗ "ДНЗ № 191" КМР
Статут закладу

Затверджено:
Наказом управління
комунальної власності міста
виконкому Криворізької  міської ради
№_______________________
від «_____»________2016 
 
Начальник управління
___________Т.Растєгаєва
 
 
 
 
 
                                         С Т А Т У Т
 
                                   комунального закладу
                    «Дошкільний навчальний заклад
                                    (ясла-садок) №191»
                              Криворізької міської ради
 
 
 
                                                          (нова редакція)
 
 
 
   
                                   ідентифікаційний код 25818635
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          м. Кривий Ріг
                                                     2016 рік
                                    
                                        1. Загальні положення
 
      1.1.   Комунальний     заклад     «Дошкільний     навчальний     заклад  (ясла-
                садок)  №191»    Криворізької   міської    ради      (надалі  -  Заклад)     є   
                юридичною   особою,   може  мати     реєстраційний та інші рахунки  в
                органах   Державної   казначейської   служби   України,     самостійний 
                баланс,   має печатку, штамп і бланки  з  назвою  Закладу.    
       
      1.2.   Заклад   здійснює   свою   діяльність   відповідно   до   Цивільного     та
                Господарського  кодексів України,    Законів     України  «Про освіту», 
                «Про   дошкільну   освіту»,  «Про  місцеве самоврядування в Україні», 
                Положення    про   дошкільний    навчальний   заклад,       зі     змінами,
                затвердженого      Постановою      Кабінету      Міністрів України     від
                12.03.2003     №305, Положення   про   психологічну службу  в системі
                освіти  України  від  03.05.1999    №127, даного Статуту  та  локальних
                нормативних актів. 
 
      1.3.    Заклад має майнові та немайнові права  і  обов’язки,  може  виступати
                позивачем, відповідачем та третьою особою у суді.
 
      1.4.    Заклад може бути зареєстровано в порядку, визначеному  законом, що 
                регулює  діяльність  відповідної  неприбуткової  організації.
 
      1.5.    Заклад  створено відповідно до рішення Криворізької міської ради  від
                30.06.1999  №211 «Про створення дошкільних  виховних  закладів»  та
                зареєстровано   виконкомом  Криворізької    міської   ради   24.04.2000 
                (реєстраційний номер 04052169Ю0030561)  як  дошкільний   виховний
                заклад  №191 загального розвитку.
 
      1,6.    У зв’язку зі зміною назви на:  комунальний   дошкільний    навчальний 
                 заклад №191 загального  розвитку   –   Заклад   було   перереєстровано
                15.06.2006 (номер запису 12271050001004739).
 
      1.7.    Заклад є правонаступником  усіх   прав   і   обов’язків     комунального
                дошкільного     навчального    закладу   №191    загального     розвитку, 
                зареєстрованого 15.06.2006.
 
      1.8.    Засновником Закладу та   власником   його   майна    є     територіальна      
                громада міста  Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради  (надалі 
                – Власник).
 
      1.9.    Заклад  підконтрольний  Власнику,  підпорядкований    та    підзвітний 
                уповноваженим    органам   управління:    відділу    освіти    виконкому
                Саксаганської районної  у місті  ради  (безпосередньо)  та  управлінню
                освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, у  межах наданих
                повноважень.
 
      1.10.  Заклад визначає на договірній основі  господарські,  фінансові  та інші
                взаємовідносини з Власником або уповноваженим ним органом.
 
      1.11.  Заклад       здійснює       військовий        облік          та          бронювання
                військовозобов’язаних.
  
      1.12.   Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і  державою
                 згідно    з діючим   законодавством  України   за  реалізацію  головних
                завдань  забезпечення  рівня  дошкільної освіти   і  виховання  в  обсязі
                державних   вимог,   виконує   норми    і     вимоги      щодо      охорони
                навколишнього  природного  середовища,   відповідає  за   раціональне 
                використання   і   відтворення  природних  ресурсів,   за   забезпечення
                екологічної     безпеки     та     дотримання     фінансової  дисципліни.
 
     1.13.   Цей Статут розроблено відповідно до  Цивільного  та  Господарського
                 кодексів  України,  Законів України  «Про освіту»,   «Про   дошкільну 
                 освіту»,  «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Положення     про 
                 дошкільний навчальний  заклад, затвердженого Постановою Кабінету
                 Міністрів     України    від    12.03.2003       №305,     Положення     про
                 психологічну службу в системі освіти України  від 03.05.1999  №127.
 
      1.14.   З моменту реєстрації  цього  Статуту     втрачає     чинність       Статут, 
                  зареєстрований   15.06.2006.
 
      1.15.   Повна     назва    Закладу:      комунальний       заклад       «Дошкільний 
                 навчальний     заклад    (ясла - садок)  №191»   Криворізької      міської
                 ради . Скорочена назва Закладу –  КЗ  «ДНЗ №191» КМР.
 
      1.16.   Місцезнаходження  Закладу:
                 50036,  Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, 
                 вулиця Катеринівська,  будинок 14а.
 
                              2. Мета та предмет діяльності
 
     2.1.    Головною метою  та  предметом   діяльності   Закладу   є   задоволення
                потреб  громадян   у   нагляді,   догляді,   оздоровленні,   вихованні   та
                навчанні дітей дошкільного віку.
 
      2.2.    Головним завданням Закладу є:
                - реалізація державної політики в галузі освіти;
                - забезпечення фізичного і психічного здоров'я дітей;
                - розвиток особистості, її творчих здібностей і інтересів;
                - забезпечення   виконання вимог   Базового   компонента   дошкільної
                освіти;
                - забезпечення    соціальної    адаптації   та   готовності   продовжувати
                освіту;
                - здійснення соціально-педагогічного патронату сімей.
 
                                 3. Комплектування Закладу
 
      3.1.   Комплектування   Закладу   здійснюється   відповідно   до   Положення
                про   дошкільний    навчальний    заклад, затвердженого   Постановою
                Кабінету    Міністрів       України       від   12.03.2003     №305.         Для
                зарахування  дитини   до Закладу необхідно  подати:  витяг  з     історії 
                розвитку дитини; свідоцтво  про    народження   дитини;   довідку  про
                отримання соціальної   допомоги   –   для   малозабезпечених      сімей, 
                довідку про склад  сім'ї  –  для   багатодітних   сімей.
 
   3.2.    Заклад   розраховано   на   6 груп   раннього   та   дошкільного  віку,  які
             комплектуються за віковими та різновіковими ознаками.
 
    3.3.    Планова  наповнюваність  груп   згідно   з      діючими        нормативами
              становить:
             - у групах раннього віку та різновікових – 15 дітей;
             - у групах дошкільного віку – 20 дітей.
 
    3.4.   За дитиною зберігається місце в Закладі  у  випадках  хвороби   дитини,
             карантину, санаторного лікування,   відпусток батьків  або   осіб,  які   їх 
              замінюють,    у літній   період –  75 днів     незалежно     від         періоду
             тривалості  відпусток   батьків.
 
    3.5.   З урахуванням місцевих умов Власник  або  уповноважений  ним  орган
              може вносити зміни  у  встановлений  порядок  зберігання  за   дитиною 
              місця в Закладі.
 
     3.6.   Відрахування   дітей  у Закладі  здійснюється  на   підставі    медичного
              висновку  про  стан  здоров'я   дитини,   що    виключає    можливості   її 
              перебування у дошкільному закладі; за бажанням  батьків  або  осіб, що
              їх  замінюють;    коли   дитина   не    відвідує   Заклад     без    поважних 
              причин більше  двох місяців;  у  разі не внесення плати   за    утримання 
             дитини  після  встановленого терміну.
 
     3.7.   Батьків повідомляють письмово про відрахування дитини не менше, як
              за 10  днів.
 
                                            
                                         
                                             4. Режим роботи Закладу
 
   4.1.    Режим           роботи          Закладу          встановлюється          Власником 
              (уповноваженим органом управління),   враховуючи   потреби   батьків:
               групи з режимом роботи 10,5 годин – з 7 00до 17 30;
               групи з режимом  роботи  12 годин – з 700 до 1900.
   4.2.    Заклад      працює     п’ятиденний    робочий   тиждень,       вихідні     дні:
             субота,   неділя, святкові.
 
                                   5. Організація харчування і медичного
                                                обслуговування  Закладу
 
   5.1.    Харчування дітей у Закладі  та   його  кратність    залежить   від  режиму 
             роботи    Закладу    та  тривалості     перебування    в      ньому        дітей.  
             Заклад самостійно  визначає    потребу      в      продуктах     харчування,  
             купує   їх самостійно  або   в   централізованому  порядку.   Харчування 
             дітей  організовується відповідно до  встановлених  на   ці  цілі   коштів.
             Власник або уповноважений  ним орган  здійснює  фінансування  витрат 
             на  харчування вихованців  Закладу.
 
   5.2.    Медичне     обслуговування   дітей   Закладу    здійснюється      штатним
             медичним      персоналом       та        закріпленими         медпрацівниками
             комунальної  установи «Центр  первинної  медико-санітарної   допомоги 
             №4»   Криворізької    міської   ради.   Медичний     персонал      здійснює 
             лікувально - профілактичні   заходи,    контроль   за    станом     здоров'я, 
             фізичним   розвитком  дітей,     організацією    фізичного        виховання, 
             загартуванням,   дотриманням   санітарно - гігієнічних   норм,   режимом
             та  якістю харчування.
 
 
                           6. Організація навчально-виховного процессу
 
 
  6.1.    Навчально-виховний   процес  у     Закладі      здійснюється      відповідно 
            до  Базового   компонента  дошкільної  освіти  в Україні, за   програмами
            навчання   і   виховання    дітей    дошкільного    віку,   рекомендованими
            Міністерством  освіти і  науки  України.
 
  6.2.    У  Закладі визначена  українська  мова навчання  та  виховання.
 
  6.3.    Основним   документом,   що    регулює    навчально-виховний    процес,  
             є  план,  який затверджується  керівником і схвалюється     педагогічною
             радою   закладу.
 
   6.4.    Навчальні  заняття розпочинаються  1 вересня  і закінчуються 31  травня 
             наступного  року. Оздоровчий   період  –  з  1   червня   по     31    серпня 
             згідно   з   інструктивно-нормативними документами.
 
 
                            7. Учасники навчально-виховного процесу
 
 
  7.1.    Учасниками навчально-виховного процесу Закладу  є:
            - діти дошкільного віку;
            - педагогічні та технічні працівники,  навчально - допоміжний  персонал; 
            - батьки або особи, які їх замінюють.
 
  7.2.    Формами морального та матеріального заохочення учасників навчально-
             виховного процесу є : подяка, грамоти, премії та надбавки  до заробітної 
             плати  в  межах,   передбачених   чинним   законодавством   України   та
             фондом  оплати праці.
 
  7.3.     Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють.
             Батьки або особи, що їх замінюють мають право:
- обирати  і  бути обраними  до  органів  громадського   самоврядування Закладу;
- брати участь у поліпшенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу;
- захищати   в   органах   громадського   самоврядування   Закладу   та   у відповідних державних і судових органах законні інтереси своїх  дітей;
- заслуховувати звіти керівника та вихователів Закладу   про    роботу   у групах.
    Батьки та особи, які їх  замінюють, зобов’язані (зобов’язання  визначені 
    ст.36 Закону України «Про дошкільну освіту»):
- своєчасно    вносити    плату    за   утримання    дитини    у    Закладі    в установленому порядку;
- своєчасно сповіщати Заклад про можливість  відсутності   або  хвороби дитини.
-
  7.4.    Педагогічними працівниками дошкільного Закладу можуть бути особи  з
            високими   моральними   якостями,  які  мають   відповідну   педагогічну 
            освіту.  У   певних   випадках  –  професійну   практичну   підготовку   та 
            фізичний  стан,   який дає змогу виконувати покладені на них функції.
 
  7.5.    Трудові відносини  регулюються   законодавством України   про   працю, 
            Законами  України   «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту»   та   іншими 
             законодавчими актами.
 
  7.6.    Педагогічні працівники мають право:
          -    на вільний вибір,  розробку   та   застосування    педагогічно-доцільних
               форм, методів  та засобів роботи з дітьми;
- на підвищення кваліфікації;
- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи  Закладу. 
 
7.7.    Педагогічні працівники  зобов’язані:
          -    дотримуватись    Статуту     Закладу,    посадової    інструкції,    правил  
               внутрішнього трудового розпорядку,  умов   контракту   чи    трудового 
               договору;
- співпрацювати з сім’єю вихованця Закладу з питань  виховання   дітей;
- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства.
 
7.8.    Працівники Закладу несуть відповідальність  за життя, фізичне і  психічне 
          здоров'я кожної дитини згідно з чинним законодавством України.
 
                                           
                                       8. Управління  Закладом
 
 
8.1.    Управління Закладом  здійснюється  на основі  поєднання  прав  Власника
           щодо господарського  використання свого майна  та  участі  в  управлінні 
           трудового   колективу.     Безпосереднє    керівництво   роботою   Закладу
           здійснює його  керівник,  який призначається за конкурсною процедурою
           шляхом      укладання     контракту   і    звільняється    з   посади   наказом 
           управління освіти  і  науки    виконкому    Криворізької     міської      ради 
           відповідно до чинного  законодавства   України     та    діючого    у    місті 
           Порядку. Умови  оплати  праці  та матеріального  забезпечення керівника
           Закладу  обумовлені  в  контракті.  Керівник  Закладу  у  своїй  діяльності 
           підзвітний  уповноваженому  органу  управління та  повністю   відповідає
           за дотримання Закладом чинного законодавства   України.
 
8.2.    Керівник Закладу здійснює керівництво і контроль за:
           -   діяльністю Закладу;
           -   діє від імені Закладу, представляє  його  в  усіх державних  органах,  на 
               підприємствах, в установах і громадських організаціях;
           -   відкриває рахунки в установах банків;
           -   у   межах   своєї    компетенції    видає   накази,    вказівки,   доручення, 
               обов’язкові для виконання працівниками Закладу;
           -   організовує додаткові  послуги, спрямовані  на   поліпшення    догляду, 
               оздоровлення, виховання і навчання дітей;
           -   затверджує    штатний    розклад   у   межах   фонду   заробітної   плати, 
               створеного в установленому порядку і погоджує його з уповноваженим
               органом управління;
- приймає на роботу та звільняє з неї працівників Закладу з дотриманням чинного законодавства України;
- забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших вимог щодо охорони життя та здоров'я дітей;
- створює сприятливі умови для здійснення навчально-виховного процесу у Закладі;
- забезпечує необхідні умови і призначає відповідальних осіб з охорони праці;
- є начальником цивільного захисту  Закладу, діє відповідно до Кодексу цивільного захисту України та рішень виконкому Криворізької  міської ради,  організовує  мобілізаційні  заходи.
 
   8.3.    Органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори   членів 
              трудового колективу та батьків. Кількість учасників  загальних    зборів 
              від    працівників    закладу –  70%,    від     батьків      і      представників
              громадськості  -   30%.     Термін      повноважень      загальних      зборів
              приймається   більшістю голосів  від   загальної    кількості    присутніх. 
              Збори  скликаються   не  менше  одного  разу  на рік.
              Загальні збори:
              - обирають раду Закладу, її членів і  голову,   встановлюють   термін   їх
                повноважень;
              - заслуховують звіт керівника  Закладу,  голови  ради  Закладу   про    їх 
                роботу,  дають  оцінку таємним або відкритим голосуванням;
              - затверджують основні  напрямки  вдосконалення  роботи   і   розвитку
                Закладу.
 
   8.4.    У період  між   загальними   зборами   діє   рада   Закладу:     організовує
              виконання рішень загальних зборів  (конференцій); розглядає    питання
              поліпшення умов   для    здобуття    дошкільної      освіти,       зміцнення 
              матеріально-технічної  бази, поповнення    й    використання    бюджету 
              Закладу; погоджує  зміст  і форми роботи з педагогічної  освіти батьків.
 
   8.5.    У Закладі створюється постійно діючий колегіальний  орган  управління
              – педагогічна    рада.    До    складу    педагогічної    ради    входять    усі 
             педагогічні    і   медичні   працівники    Закладу,    голови    батьківських
             комітетів, батьки. 
             Головою педагогічної ради є керівник Закладу.
             Педагогічна рада:
- розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у закладі і приймає відповідні рішення;
- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних та медичних працівників, розвитку  їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних та медичних працівників;
- визначає шляхи співпраці Закладу з сім’єю.       
          Робота педагогічної ради  планується  довільно,   відповідно    до    потреб 
          Закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається за потребою і,
          як  правило, становить не менше чотирьох  на рік. Для  організації  обміну
          досвідом навчально-виховної роботи  проводяться  дні  відкритих  дверей.
 
                                                   9. Майно Закладу
 
9.1.   Власник наділяє Заклад основними засобами, балансова вартість яких
         станом на 01.10.2016 рік складає:
- відновлена – 576658,00 грн.
- залишкова – 35514,00 грн.
- інших необоротних матеріальних активів – 81544,00 грн.
 
9.1.   Майно Закладу є власністю  територіальної громади міста Кривого Рогу й 
         закріплюється за ним на  праві оперативного  управління   з    обмеженням 
         правомочності  розпорядження   щодо  окремих   видів   майна   за  згодою 
         Власника     або    уповноваженого     ним    органу.   Право    оперативного 
         управління  оформлюється   відповідним  договором  між  уповноваженим
         органом  управління та Закладом. 
   
9.2.   Майно  Закладу складається з  основних  фондів  та  обігових     коштів,    а 
         також  з інших матеріальних цінностей,  вартість  яких   відображається   в
         самостійному балансі Закладу.
 
9.3.   Заклад має право передавати, обмінювати, списувати,  продавати,  здавати
         в  оренду   та   під   заставу   основні   засоби   за  попередньою   згодою   з 
         Власником або  уповноваженим   ним   органом   відповідно   до    чинного
         законодавства України.
 
9.4.   Благодійні внески та матеріальні цінності, передані Закладу  безкоштовно
         іншими   підприємствами,   організаціями,   установами    та      фізичними
         особами зараховуються на самостійний баланс Закладу  і  є   комунальною
         власністю міста.
 
9.5.   Заклад    відповідає    перед    Власником   за   збереження    та    ефективне
         використання всього майна.
 
9.6.   Відповідно до чинного законодавства  Заклад користується  землею,   несе
         відповідальність  за  дотримання  вимог   та  норм  охорони, раціонального
         використання і відновлення природних ресурсів.
 
                                     
 
                          10. Фінансово-господарська діяльність
 
10.1.  Фінансово-господарська  діяльність Закладу  здійснюється    за     рахунок
           бюджетних та залучених коштів.
 
10.2.  Джерелом формування майна Закладу є:
- грошові та матеріальні внески Власника;
- кошти міського бюджету;
- дотації з бюджету;  
- кошти, одержані від громадян;
- безоплатні     або    благодійні    внески,    пожертвування    організацій, 
     підприємств, громадян;
- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.
 
 10.3.  Доходи    (прибутки)      Закладу      використовуються      виключно    для 
           фінансування  видатків   на   його   утримання, реалізації     мети   (цілей), 
           завдань     та      напрямів       діяльності,        визначених        установчими 
           документами.
 
10.4.  Закладу  забороняється  розподіл отриманих доходів  (прибутків)   або   їх 
           частини     між    Власником,     уповноваженим      органом     управління, 
           працівниками    (крім    оплати    їхньої    праці,    нарахування      єдиного 
           соціального внеску), членами органів управління та  інших  пов’язаних   з
           ними особами.
 
                                           11. Права і обов’язки Закладу
 
11.1. Заклад має право:
- у межах кошторису доходів та видатків розпоряджатися   доходами від 
господарської  діяльності  у  випадках,   передбачених   законодавчими 
актами України;
- добувати, орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси в установчому порядку;
- укладати будь-які договори усіх видів, крім прямо заборонених законодавством України   із будь-якими контрагентами;
- використовувати фінансові кошти на заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов роботи Закладу;
- в установленому законодавством порядку здійснювати міжнародні зв’язки.
-
11.2. Обов’язки Закладу:
- забезпечує своєчасну оплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України, складає статистичні звіти;
- здійснює капітальний ремонт основних фондів, забезпечує введення в дію придбаних основних засобів;
- забезпечує дотримання законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціальне страхування;
- вдосконалює форми і методи управління та господарювання.
 
11.3.  Заклад здійснює оперативний облік своєї діяльності, веде бухгалтерську  і                 
           статистичну   звітність    самостійно   або    на    договірних     умовах      з 
           централізованою бухгалтерією.
 
11.4.   Заклад в установленому порядку  подає  Власнику  або   уповноваженому
            ним органу звіт про результати своєї діяльності.
 
11.5.   Ревізія   та   перевірки   діяльності    Закладу    іншими    контролюючими 
           органами, у тому числі органами Власника, здійснюються  відповідно  до
           чинного законодавства України.
 
11.6.   Заклад організовує архівне зберігання документів,   для   цього   керівник
           Закладу призначає відповідальну особу. Заклад складає угоду з  органами
           державного архіву на предмет архівного обслуговування. 
 
                                  12. Контроль за діяльністю Закладу 
 
12.1.  Заклад     підпорядкований    та    підзвітний    уповноваженому      органу
           управління.
 
12.2.   Основною формою  державного   контролю   за   діяльністю    Закладу    є 
            атестація, що проводиться не рідше   одного   разу   на    десять   років   у
            порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
12.3.   Контроль за дотриманням Закладом державних вимог щодо змісту, рівня
           і обсягу  освіти   здійснюється    Власником    або    уповноваженим    ним 
           органом.
 
12.4.   Зміст, форми,  періодичність   контролю,   не   пов’язаного  з   навчально-
           виховним    процесом,     передбачається     цим    Статутом    та    іншими
           відповідними  законодавчими актами України.
      
                                          13.  Припинення юридичної особи
 
13.1.   Припинення діяльності Закладу здійснюється  шляхом  її   ліквідації   або
            реорганізації  (злиття,  приєднання,  поділ, перетворення)   за    рішенням 
            Власника    або   суду,   згідно   з   чинним   законодавством     України   і 
            передбачає   передачу    активів     одній    або   кільком    неприбутковим
            організаціям   відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.
 
13.2.   Заклад ліквідується:
- за рішенням Власника;
- на  підставі  рішення  господарського  суду  за  поданням    до   органів, що  контролюють    його   діяльність,    у     разі     систематичного   або  трудового порушення ним законодавства України;
- за рішенням суду про визнання  недійсною  державної    реєстрації   через допущені при її створені порушення, які не можна усунути;
- з інших підстав, передбачених законам.
 
13.3.   При  реорганізації  і  ліквідації Закладу  працівникам,   що  звільнюються,
            гарантуються дотримання їх прав та  інтересів відповідно  до   трудового
            законодавства України.
 
13.4.   Засновник,  суд  або  орган, що   прийняв   рішення      про      припинення
            діяльності  Закладу,  призначають   за    погодженням  з   органом,    який
            здійснює  державну  реєстрацію,   комісію   з    припинення     діяльності
            Закладу (ліквідаційну   комісію,  ліквідатора   тощо)   та    встановлюють
            порядок   і строки  припинення   діяльності   Закладу  у  відповідності  до
            Господарського  та  Цивільного  кодексів України. З    дня    призначення
            ліквідаційної комісії  до неї переходять повноваження   по    управлінню
            справами Закладу. Комісія  виступає у  суді від   імені  Закладу. Власник,
            суд або орган, що  прийняв  рішення  про припинення діяльності Закладу
            зобов’язані  негайно  письмово  повідомити про  це  орган,  що  здійснює
            державну реєстрацію,  який  вносить  до   Єдиного   державного   реєстру
            відомості про  те, що Заклад  перебуває у  процесі  припинення.
 
13.5.  Ліквідаційна  комісія  або  інший  орган,  що      проводить        ліквідацію
           Закладу, розміщує  в  офіційному  друкованому    виданні    повідомлення
           про    його  ліквідацію   та   про  порядок    і   строки  заяви    кредиторами
           претензій,  а   явних  (відомих) кредиторів   повідомляє   персонально    у
           письмовій    формі     у   встановлені   законодавством    України    строки.  
           Цей  строк   не може   становити   менше  двох  місяців  з  дня   публікації
           повідомлення     про     припинення    діяльності      Закладу.     Одночасно 
           ліквідаційна      комісія     вживає    необхідні     дії      щодо        стягнення
           дебіторської   заборгованості  Закладу  та  виявлення вимог  кредиторів, з
           письмовим    повідомленням  кожного    з  них  про   ліквідацію   Закладу.
          Ліквідаційна  комісія  оцінює  наявне  майно Закладу  і  розраховується   з 
          кредиторами,  складає  ліквідаційний   баланс  та   подає   його    Власнику 
          або   органу,   що   призначив     ліквідаційну  комісію,  для  затвердження.
          Достовірність    та     повнота      ліквідаційного    балансу    повинні   бути
          перевірені    у    встановленому    законодавством  України порядку.
 
13.6.   Претензії кредиторів Закладу задовольняються  з  майна   цього   Закладу.
           Черговість та  порядок   задоволення   вимог   кредиторів    визначаються
           відповідно   до   чинного    законодавства   України.   Претензії,   що     не 
           задоволені  через  відсутність  майна Закладу,  претензії,  які  не    визнані
           ліквідаційною  комісією,  якщо  їх  заявники  у   місячний   строк     після
           одержання повідомлення   про повне або часткове відхилення претензії, у
           задоволенні    яких     за     рішенням    суду    кредиторові      відмовлено,
           вважаються погашеними.
 
13.7.   Майно, що залишилося   після    задоволення      претензії       кредиторів,
            розподіляється між іншими комунальними закладами  в   порядку   і    на
            умовах, передбачених законодавством України.
 
13.8.   Заклад є таким, що припинив свою  діяльність,  з   дати    внесення       до
           Єдиного державного реєстру   юридичних    осіб    та    фізичних     осіб –
           підприємців, запису про  державну  реєстрацію  припинення   юридичної
           особи.
 
              
                                                                                 Ухвалено
                                                                                 на загальних зборах                
                                                                                 трудового колективу Закладу
                                                                                 Протокол №4                                                                                 
                                                                                 від 25.10.2016
 
 
 
Погоджено:
Заступник міського голови
______________В.Бєрлін
 
В.о. начальника управління
освіти і науки виконкому
Криворізької міської ради
_____________Т.Кріпак