КЗ "ДНЗ № 191" КМР
Методична служба ЗДО

  Положення

про методичний кабінет комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №191» Криворізької міської ради

 

1. Загальні положення
1.1. Положення розроблено на основі Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №372.
1.2. Методичний кабінет закладу дошкільної освіти (далі - методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти та поширення серед батьків психолого-педагогічних знань щодо забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.
1.3. Діяльність методичного кабінету організовує і скеровує вихователь-методист ЗДО  згідно посадових та функціональних обов’язків.
1.4. На період відпустки чи тимчасової непрацездатності вихователя-методиста його обов’язки можуть бути покладені на директора або вихователя цього закладу із числа найбільш досвідчених фахівців.
1.5. Робота методичного кабінету організовується згідно з вимогами Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів та відповідно до цього Примірного положення.
2. Мета, основні принципи діяльності та функції методичного кабінету закладу дошкільної освіти
2.1. Метою роботи методичного кабінету є:
 • навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в закладі дошкільної освіти;
 • створення сприятливих умов для самовдосконалення педагогів, розвитку творчої ініціативи у них;
 • надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо їх професійного розвитку, підвищення кваліфікації, професійної компетентності, підготовки та проведення освітнього процесу з дітьми, роботи з батьками вихованців, інших законних представників здобувачів освіти;
 • забезпечення методичної підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив та апробації навчальної літератури, методичних розробок;
 • поширення серед батьків психолого-педагогічних знань тощо.
2.2. Діяльність методичного кабінету ґрунтується на таких принципах:
 • демократизму і гуманізму;
 • відкритості;
 • системного підходу до методичного та інформаційно-аналітичного супроводу діяльності закладу дошкільної освіти;
 • рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу; 
 • безперервності професійного вдосконалення;
 • науковості, гнучкості і прогностичності методичної роботи з педагогічними кадрами.
2.3. Функції методичного кабінету зорієнтовані на задоволення потреб комунального закладу загального розвитку:
2.3.1. Цільові:
- врахування перспектив розвитку дошкільної освіти та специфіки діяльності закладу дошкільної освіти №191; 
- використання сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень, інноваційних технологій;
- розширення професійного світогляду педагогічних працівників, систематичне інформування педагогів щодо інновацій у галузі дошкільної освіти;
- оновлення інформації, яка постійно змінюється в результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.
2.3.2. Організаційні:
- відбір і методичне опрацювання наукових, практичних досягнень у галузі дошкільної освіти, надання рекомендацій щодо їх впровадження в практику роботи закладу дошкільної освіти, тобто трансформування наукових ідей у педагогічну практику через організацію роботи творчих груп педагогів закладу дошкільної освіти; 
- систематичне вивчення стану освітнього процесу, динаміки змін у розвитку дітей дошкільного віку, професійної компетентності педагогічних працівників;
- моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації, майстерності педагогів закладу дошкільної освіти; 
- надання консультативної допомоги батькам вихованців щодо організації життєдіяльності дітей;
- виявлення, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду з метою його застосування в освітньому процесі та удосконалення професійної компетентності педагогів;
- узгодження діяльності методичного кабінету з роботою психологічної служби закладу; 
- організація взаємодії закладу дошкільної освіти із різними соціальними інституціями;
- створення позитивного психологічного клімату, запобігання виникненню конфліктних ситуацій у педагогічному колективі закладу дошкільної освіти, їх вивчення і розв'язання.
3. Основні завдання діяльності методичного кабінету
3.1. Основними завданнями діяльності методичного кабінету є:
3.1.1. Забезпечення організаційно-педагогічних умов для життєдіяльності дітей, організація розвивального простору в закладі дошкільної освіти.
3.1.2. Створення рефлексивно-інноваційного середовища, організація системи роботи, удосконалення професійної майстерності, психолого-педагогічної культури педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації, активізацію творчого потенціалу та збагачення досвіду. 
3.1.3. Виявлення перспективного педагогічного досвіду в колективі закладу дошкільної освіти і за його межами, сприяння його вивченню, узагальненню, впровадженню та розповсюдженню шляхом висвітлення:
 • у ЗМІ, 
 • організації та участі у виставках, презентаціях, 
 • роботі МО, ШППД тощо.
3.1.4. Впровадження в практику роботи закладу дошкільної освіти нових:
 • концептуальних засад функціонування системи дошкільної освіти, 
 • освітніх програм, 
 • інноваційних технологій і методик розвитку, виховання і навчання дітей.
3.1.5. Здійснення внутрішнього моніторингу якості освіти з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в закладі, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності в межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти) її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.;
3.1.6. Інформування педагогів про:
 • нормативні документи в галузі дошкільної освіти, 
 • різні види навчальної літератури з дошкільної освіти 
 • періодичні фахові видання, надання практичної допомоги у їх використанні.
3.1.7. Надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам в т. ч. у періоди підготовки їх до атестації, курсової перепідготовки.
3.1.8. Забезпечення здійснення підвищення кваліфікації педагогічних працівників за різними видами (участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці тощо).
3.1.9. Сприяння участі колективу закладу дошкільної освіти в інноваційній освітній діяльності різних рівнів:
 • упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, 
 • наявність у педагогів авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статей у фахових виданнях.
3.1.10. Пошук і впровадження нових ефективних форм взаємодії ЗДО із сім’ями вихованців, батьківською, педагогічною і науковою громадськістю у здійсненні завдань цілісного всебічного розвитку дітей, популяризації роботи закладу дошкільної освіти.
3.1.11. Координація діяльності закладу дошкільної освіти з іншими закладами освіти, культури, інституціями оточуючого соціуму для повнішої реалізації завдань формування життєвої компетентності дошкільників.
3.1.12. Супровід участі та допомога педагогічним працівникам у реалізації міжнародних проектів і програм.
3.1.13. Поповнення фондів нормативно-правових, інструктивно-методичних документів на паперових та/ або електронних носіях, наукової, науково-популярної, методичної психолого-педагогічної, довідкової, енциклопедичної, дитячої художньої літератури, періодичних педагогічних видань, аудіо-, відеоматеріалів, електронних та наочних друкованих засобів навчання, предметної наочності, а також зразків моделей планування, організації і проведення освітнього процесу, інших матеріалів з досвіду роботи педагогів.
3.1.14. Поповнення, оновлення інформаційного банку даних (каталогів чи картотек на електронних або/та паперових носіях) з питань змісту дошкільної освіти, організації освітнього процесу, психолого- педагогічних досягнень, наповнення методичного кабінету. При укладанні електронної картотеки чи каталогу може використовуватися інформація, розміщена на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти, Національної академії педагогічних наук України, закладів освіти, видавництв тощо.
4. Наповнення методичного кабінету
4.1. Наповнення методичного кабінету повинно відповідати таким вимогам:
 • інформативність та змістовність;
 • доступність;
 • сучасність;
 • естетичність;
 • задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні.
4.2. З метою забезпечення вільного доступу і орієнтування в наповненні методичного кабінету його матеріали групуються за окремими розділами, визначеними Примірною інструкцією про діловодство в ЗДО та річним планом.
Нормативно-правові документи дошкільної освіти
законодавчі та нормативно-правові акти:
закони України; 
укази і розпорядження Президента України; 
постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;
галузеві нормативно-правові акти та інструктивно-методичні документи, що регламентують діяльність закладу дошкільної освіти:
накази, розпорядження, листи, інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України;
накази, розпорядження місцевих органів виконавчої влади.
Методична робота з кадрами:
інформація про педагогічні кадри (кількісний і якісний склад); 
перспективний план підвищення кваліфікації та проведення атестації педагогічних працівників;
плани проведення семінарів, практикумів, тренінгів (моделі ДО, освітнього середовища, зразки перспективного і календарного планування освітньої роботи з дітьми за різними моделями тощо);
матеріали інших форм методичної діяльності: засідань «круглих столів», ділових ігор, колективних переглядів, конкурсів, педагогічної практики студентів тощо;
матеріали засідань педагогічної ради закладу.
Вивчення стану організації життєдіяльності дітей:
довідки, доповідні записки про стан освітньої роботи та заходи щодо її вдосконалення;
матеріали діагностування професійного рівня педагогів;
матеріали педагогічного діагностування рівнів психічного розвитку дітей;
матеріали моніторингу якості життєвих компетенцій дітей.
Організаційно-педагогічна робота: 
перспективність та наступність роботи ЗДО та ЗСШ; 
методичні розробки консультацій для батьків психолого-педагогічного, методичного, медичного змісту тощо;
плани гурткової роботи з обдарованими дітьми;
матеріали роботи творчих груп щодо реалізації пріоритетних напрямків діяльності ЗДО: зразки методичних розробок різних форм організації життєдіяльності з дітьми різних вікових груп, у т. ч. з дітьми, які мають особливі потреби і виховуються у закладі загального розвитку, за освітніми лініями Базового компоненту.
Робота методичного кабінету:
 • Оснащення педагогічного процесу:
- перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах дошкільної освіти в поточному році;
– перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2017 рок у № 1633;
 • Наявність бібліотеки та використання ІКТ:
Базовий компонент дошкільної освіти України (державний стандарт дошкільної освіти); 
програми (основні й додаткові, комплексні, парціальні); 
навчальні, навчально-методичні, методичні посібники з різних змістових напрямів дошкільної освіти;
наукова література із суміжних галузей знань (педагогіка, психологія, біологія, соціологія та ін.);
довідкова й енциклопедична література (довідники, словники, енциклопедії);
бібліотека художньої літератури для дітей (з програмовими й позапрограмовими творами різних жанрів вітчизняних і зарубіжних авторів, українського фольклору);
добірка періодичних фахових видань (газети, журнали, альманахи, часописи тощо) та каталог публікацій в них
 • Наявність зразків:
навчально-наочних, ігрових та дидактичних матеріалів, посібників;
 • Наявність книги обліку наявних наочних засобів розвитку і навчання:
репродукції картин;
альбоми, ілюстрації;
фотоматеріали;
схеми, таблиці;
муляжі;
аудіо- та відеоматеріали;
електронні засоби навчання тощо.
Вивчення, впровадження та узагальнення ППД 
картотека передового педагогічного досвіду роботи закладів дошкільної освіти міста, району, області, країни 

 

 

 

Методична робота в педагогічному кабінеті – це комплексний процес, у ході якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників ефективним формам і методам роботи з дітьми.  У методичному кабінеті зібраний довідковий матеріал, методична і художня література, ілюстрації, різні наочні і дидактичні посібники, іграшки, зразки демонстраційних і роздавальних матеріалів, конспекти занять і розваг, описи дидактичних ігор, діафільми, грамзаписи. Вони систематизуються за основними розділами програми. У кожному розділі матеріали добираються за віковою групою відповідно до програмних завдань.

У методичній роботі з педагогічними кадрами використовуються різноманітні форми роботи з вихователями з метою підвищення їх педагогічної майстерності. Належна увага приділяється впровадженню якісно нових і новітніх форм навчання. Чільне місце у змісті методичної роботи дошкільного закладу посідають питання теорії і методики дошкільного виховання. 

 

Науковий рівень методичної роботи:

        Зміст методичної роботи в дошкільному навчальному закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психоголо-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід.

        Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно - орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Що відображається у тематиці запланованих методичних заходів на навчальний рік: педагогічних радах, семінарах, методичних об’єднаннях, консультаціях, колективних переглядах .

        З метою забезпечення якості навчально-виховного процесу в ДНЗ використовуються традиційні та нетрадиційні форми організації навчання педагогічного колективу: 
- педагогічні ради, 
- семінари - практикуми, 
- медико-педагогічні наради,
- творчі звіти педагогів, 
- педагогічні консиліуми,
- круглий стіл, 
- ділові ігри, 
- вікторини, 
- дискусії.